Black-necked Stilt - amyabby
Baby Black-necked Stilt with Mommy

Baby Black-necked Stilt with Mommy

200707089618